Подслушано по городам
Бо чурукта грамота туткан дунмая артында кыстын адын кым дээр ирги билир кижи черле бар боор айтып берип корvнерем.

Бо чурукта грамота туткан дунмая артында кыстын адын кым дээр ирги билир кижи черле бар боор айтып берип корvнерем.

Бо чурукта грамота туткан дунмая артында кыстын адын кым дээр ирги билир кижи черле бар боор айтып берип корvнерем.

Бо чурукта грамота туткан дунмая артында кыстын адын кым дээр ирги билир кижи черле бар боор айтып берип корvнерем.
Комментарии Коммент. 13 Вернуться назад Назад

13 комментариев на «“Бо чурукта грамота туткан дунмая артында кыстын адын кым дээр ирги билир кижи черле бар боор айтып берип корvнерем.”»

 1. Тыва Тыва Тыва Тыва:

  Уважаемые, девочки красивые платья в наличии, можете заказать. Доставка по почте. Скидка 30-50%.

 2. Сайлык Биче-оол Сайлык Биче-оол:

  продам 3 комнатную квартиру в г. Шагонар, общей площадью 83 кв.м.,в новом жилом пятиэтажном доме, на втором этаже, ухоженная, распашонка за 1млн.550 рублей. 8-9232645960;89235506514

 3. Долума Монгуш Долума Монгуш:

  Долгармаа

 4. Салгын Сарыглар Салгын Сарыглар:

  http://new.vk.com/tel17 ремонт телефонов! Скупка на запчасти!

 5. Чочагай Монгуш Чочагай Монгуш:

  Чаа группа кириңер http://vk.com/club130249936

 6. Алихан Кавхаев Алихан Кавхаев:

  Требуются интернет-консультанты.З/п от 300-1500 рублей ежедневно на карту.Подробнее обращайтесь на страницу Анна Золотых

 7. Маргарита Голубева Маргарита Голубева:

  РАБОТА, ПОДРАБОТКА , график свободный, возраст от 18 лет. Место проживания не имеет значения, зарплата достойная.(Не пирамида, не маркетинг, не казино,не интернет, искать и приводить ни кого не надо, работу даем мы) есть возможность получения дохода уже через 24 часа после начала работы. Кого заинтересовало, пишите в л.с.Просьба добавляться в друзья,лимит на сообщения!

 8. Татьяна-Геннадьевна Денисенко Татьяна-Геннадьевна Денисенко:

  Не автору. Есть предложение об официальном заработке/подработке удаленно. От 18 лет. Россия, Украина, Беларусь.

 9. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Чаа Майныӊ амыр-мендизи-биле, Тыва ѳӊнүк! Кайы-хире чурттап чор силер че? ЧЫЛАН (Май) айынга хамаарыштыр, Сарыг-Шажынчы «Тыва-Ужурларны» улаштыр дамчыдып каайн. Ниитизи-биле, бо ЧЫЛАН (май) айы — Хууда ѳнчү-хѳренгизин чечелеп, угаан-сарыылынга чер ажыл-агыйын чогударынга таарымчалыг, «Чер-Девискээр» яамызыныӊ айы-дыр. Бо хүнгү «Тыва-Ужурлар»:
  1) Күске олудунга хамаарыштыр: Корум-чурумувус (культуравыс) биле үе-шагывысты үнелеп, ада-өгбелеривистен дамчып келген «Кунгурваа» ёзулалын (сарыг-шажынны, буддизмни) хүндүлеп, Хүрээ-Хиитке судурларны Тыва дылывыска чалбарып ап чораан болзувусса, сагыш-сеткилге тергиин эки болур ийик. Шак ол ышкаш, Чазак-Чагыргага чедир доктаал-савыырларны Тыва дылывыс кырынга бижип чорааш, угаанывысты байыдып, бурунгаар сайзыраар ужурлуг бис.
  2) Инек олудунга хамаарыштыр: Тыва-Акшаны ((Бир шарыны (500 кг) = 5 акшага деӊней)) карттап тургускаш, кайда-даа бижитинмээн «Тыва-Ужурларга» (Сан-Хөөнү удуртуп билиринге — финансовая грамотностька) мергежип ап чоруулуӊар:
  а). Сарыг-Шажынчы өргүлдер = 33,3% (11,1% — Сарыг-Шажынчы Гуру-Башкызынче, 11,1% — Өг-бүлезинче, 11,1% — Салгакчыларынче) угланган болур ужурлуг.
  б). Ада-Өгбезинге өргүлдер (копилка хевири) = 33,3% (11,1% — Ада угунче, 11,1 — Ие угунче, 11,1 — ажы-төлүнче) шыгжаттынып чоруур ужурлуг.
  в). Күрүнезинге өргүлдер (чарыгдалдар) = 33,3% (11,1% — Банкыдан, улустан алган чээлилер дуглаарынче, 11,1% — Оран-сава хереглелдеринче (электри, суг, квартплата, аренда ѳртээ), 11,1% — Чер-девискээр сайзыралынче (үндүрүглерже, чаа тудугже) угландырган чоруур ужурлуг.
  3) Пар олудунга хамаарыштыр: Тыва-Сеткилди дыӊнаар дээш чыглып келген чонунга «Хүн-Чалбарыын» кады номчааш, «ОТТУУШКУН» үжүглелин чонувуска тайылбырлап берип чоруулуӊар.
  4) Тоолай олудунга хамаарыштыр: Оран-Сава яамызында Хылда-Чычаан оруунуӊ тудуунче кирип алырда, долу Ат-Сывыӊар биле Эл.Почтаӊар менче чоргузуптар силер. (http://vk.com/id360495584) Оон Чалалга-КУПОН чортуп бээр мен. Акцияларныӊ өртек-деӊнелин бодуӊар хире-шааӊар-биле шилип алыр силер. Оон, киирип алыр улузуӊардан БОНУС-БАЛДАР чыып алгаш, АКЦИЯЛАР санын көвүдедип, бай шыдалдыг амыдыралды дамчыдыӊар!
  5) Улу олудунга хамаарыштыр: Конституцияда кѳрдүнген, амы-хууда бодалын илередир хостуг эргевис хоруп (чымчаглап-бастып, алалап), Тыва кижилер бот-боттарын «кара-списоктажыр» чоруктарны болдурбайн, тодаратынып алыр дээш, автор-биле чугаа-соотту чогудуп, арга-дуржулгазын солчуп чоруур болза эки. Тыва-Ужурга (уткалыг бодалдарга) удурланып чоруур апарган, хөлүн эртир дажааргай улузувусту, Тос-Эрээ-биле (хоойлу-чурум-биле) бадыткап-шынзыдып тургаш хептээр аргалардан боттандырып чоруулуӊар.
  6) Чылан олудунга хамаарыштыр: Ада-Иелеривистиӊ чер-девискээрин, одар-белчиирин таптыг хуужудуп алгаш, аалчы чоннарга черле сатпайн, салгакчыларга артырып каар бижиктерни (завешаниелерни) тургузуп ап чоруулуӊар.
  7) Аът олудунга хамаарыштыр: Бойдузувусту (кудумчудан эгелээш, арт-сын кыры, аржаан баштарынга чедир) боктан аштап-арыглаар ажылды доктаамал боттандырып, аӊ-меӊивис-биле балык-байлаӊывысты камнап-кадагалап чоруулуӊар.
  8) Хой олудунга хамаарыштыр: Тыва черге угаан-сарыыл чокка хөлүн эртир арагалаар, таакпылаар, самыын-садар болгаш ажыл кылбас чоруктарны шуут болдурбайн, кадык аъш-чем-биле мага-бодувусту сегередип, амыдыраар кол сорулгавыс тургузуп алгаш, бай шыдалга чаӊчыгып чоруулуӊар.
  9) Мечи олудунга хамаарыштыр: Тос-Мөөрейлерни доктаамал эртирип, күш-шыдал сайзыралын черле соскатпайн, компьютер артынга үр орбайн, үргүлчү шимченип ап чоруулуӊар.
  10) Дагаа олудунга хамаарыштыр: Тос-Чүзүн малывыс өстүрүп, садыг-саарылгага (интернетке дыка мегелетпейн, ону чөптүг шын ажыглап чорааш) арга-дуржулгавыс солчуп ап чоруулуӊар.
  11) Ыът олудунга хамаарыштыр: Тыва кино-сериалдар биле Тыва тоол-мультиктерни тургузуп, Тыва аъш-чем, хеп-сын, эт-херекселдер дерилгезинге социалистиг чарыштан чоргузуп тургаш, Тыва-Телевидение каналдарын шынарлыг сайзыратпышаан мергежиливис улгаттырып ап чоруулуӊар.
  12) Хаван олудунга хамаарыштыр: Аргалыг-ла болза, чангыс аай шынарлыг бараан чагыдып алыр бүдүрүлгени (компанияны) шилип тургаш, аӊаа таптыг тургустунуп-бердинип алгаш, өскээр чартыкпайн, бодувусту шүгдүнүп, септенип-камнанып ап чоруулуӊар!
  Ак-Орукту боттандырып болур арга-хожулувус бар-даа болза, биске шаптыктап чоруур чүве чүгле МЕНЭЭРГЕЛ шулбузу-дур (ЭГО-дур). Менээргелден мугулай чорук, мугулай чоруктан хандыкшыл, хандыкшылдан кылык, кылыктан картап мугулай очалаӊ тыптыр дээрзин билип чоруулу. Ынчангаш, «Судурларны Тывалаар» чоруумну өөренип көргеш, частырыглыг хире чүүл бар болза, эгелекчини буруудадып, ажыр билииргеп кончуурганы бербейн, биче сеткилдии-биле эде-хере тыртып чорааш, арыг сеткилден чалбарыыр аргазын тургусчуп бериӊерем. Шак мындыг «Тыва-Ужурларны» деткип шыдавас хире кээргенчиг (мугулай) болзуӊарза, оода Тыва кижиниӊ чоргааралынга удурланып-шаптыктап, хора чедирбейн чоруӊар. Политика талазы-биле хамааты дылывыс хүндүлеп чорааш, Сарыг-Шажынчы Тибет дылды бактавайн, Тыва дылывыска чоргаарланып «Демниг, Күштүг, Аас-Кежиктиг» чорууруӊарны күзеп, сеткилимден мону сүмелээр-дир мен. Чугаалажып таныжар болгаш «ОТТУУШКУН» сеткилин (проектизин) боттандырып чоруур өг-бүлевиске, бичии-даа болза ак сеткилинден, деткимче чоргузуп бээр күзелдиг улуска, 900-түг телефоннарывыс бо: 8(923)-267-75-66, 8(923)-267-98-44. Номчуп танышкан кижи силерге ЧЕТТИРДИМ! Байырлыг, Менди-Чаагай,! Хүндүткел-биле, чоннуӊ оглу: Ооржак Эмей-Оглу Шолбан. ((2017 чылдыӊ Май 3)).

 10. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Экии Хүндүлүг Тыва чонувус! Бо МЕЧИ айында, Тыва-Куда дойларынга болгаш НААДЫМ байырлалынга тураскаадып, ОТТУУШКУН хүрээзинде Тывалап номчуур чүдүкчүлер дилээ-биле, кыска Дой-Судурун дамчыдып берип каар бодай бердим. Сонуургаар улус, таныжып кѳрүӊер че….
  (((Бир дугаарында, Тыва-Дойлар эртиреринге таарымчалыг «Бустаан-Эът»
  деп чемни, ужур сагып тургаш, белеткеп-кылыры мындыг хевирлиг болур:
  1) Бүдүн-Хой эъдин чүстеринден адырып каапкаш, эътти чуп алыр.
  2) Ожук кырынга бидонну салгаш, 4 хире литр сугну таарыштыр дузап каар.
  3) Кыдыынга, демир савага (шой пашка) арыг, ортумак, борбак, калбак даштарны чаа изидип алыр.
  4) Суг хайны бээрге, бидон дүүнге улуг сѳѳктүг эъттер-биле бир дугаар каъдын чада салып киириптер.
  5) 1О-15 минут хайынган соонда, эът кырынче 6-7 хире изиг даштарны дээштирбейн тарадыр салып алыр.
  6) Даштар кырынче, 4 чарып каан капустаны, борбак картошкаларны, морковтарны, 3-4 согунаны, 2-3 чеснокту салгаш, бичии перецтен немеп алыр.
  7) Оон, ийи дугаар каът эъттерин чада салгаш, кырындан изиг даштарны, ногаа аймаан ол-ла хевээр немептер.
  8) Оон, үш дугаарында, оон-даа үүрмек эъттер-биле даштарны, ногаа аймаан таарыштыр чада салгылап алыр.
  9) Бидон долуп турда, бир шил (0,5 литр) арыг ак араганы, эът чымчаар кылдыр, кудуптар.
  10) Бидон аскын экидир дуглааш, кезек када (20 минут ажыр) буска быжыр тургузуптар.
  11) 20-30 хире минут болганда, бидонну чууктаар, оон база 30-40 минут ишти, от орнунга тургускаш дээскиндир кѳзүн бѳлүп каар.
  12) Оон от-кѳстен эзип алгаш, 10-15 минут хире аскын ажытпайн, тургузуп каарга, бузунга чедир быжа бээр.
  Ол аразында, стол-ширээлерге кѳгээржиктерни Тыва-Арага-биле долдургулап алгаш, сүттүг шайны чонуӊарга элбек кылдыр кудуп бергеш, Дой-Судуру-биле шайлалганы ажыдып, эгелеп алыр болза, ам ажырбас.
  13) Шаанда Тывалар хой аайлаанда, бир дугаарында, куйгазын дораан хооруп кааптар чораан. Хойнуӊ куйгазын, улуг улуска ѳргүп бергеш, куйга быдаазы-биле (мүнү-биле) кол аалчыларын хүндүлээрге, бир дугаар дашка соонда тергиин эки чем болур чораан.
  14) Ийи дугаарында, ижин-баарын, изиг-ханын, быдаазын (кара мүнүн), ажы-тѳлге, улуг улуска ийиги дашка соонда ѳргүптерге, эм-таӊналы бээр чораан. Хой шѳйүндүзүнде бойдустан кээр БАД-тар чоруур болгаш, Тыва кижи белен аарывас чораан. Ам бо шагда, аар ѳртектиг БАД-тар чагыттырып чоруур Тыва улусту кайгаар-дыр мен.
  15) Ижин-баар баскыратпазы-биле, эъттиг чем соонда соок суг ижип болбас. Изиг шай, чылбай хойтпак ижерге эки. Шаанда, кырган-ачам, хойтпакты кежээ удуурда ижиртип каар чораан.
  16) Аргалыг-ла болза чигирсиг чемни, эътке холувайн, тараар чонунга, хап дүптеп бээрге, чуртталгазы эки болуп уламчылаар чораан.
  17) Хап-Дүптээрде эътти, далган-тарааны, тыва-араганы дыка кѳвүдетпейн, хензиг ужурну сагып чоруурга, ажырбас. Шаанда, Куда-Доюндан чанып бар чыткан улусту орук-ара чемгербейн, хондурбайн баарга, ындыг кижиниӊ ХАРАМ ат-сураа үнгеш, тос-эрээ-биле шаажыладыр чораан болгай. Ында база Сарыг-Шажынчы сагылдарны камгалаан бир-ле ужур-чурум бар турган боор…

  (Кандыг-даа дойларга, аъш-чемни четтирип эгелээрде, Тыва Дой-Судурун чону-биле кады чалбарып алырга эки. Чамдык таварылгаларда, билдиртпейн, боду иштинде бодап чоруурга, Буян-Кежии улгадып чоруур болур! Ынчангаштыӊ, кандыг-даа аъш-чемни: Шын таарыштырарга — Эм-дом болур, Соора ажыглаарга — Хоран болур! — дээрзин уттуп болбас. Угааны-биле: Сагыштыг болурга — Куруглаар, Сеткилдиг болурга — Таамчыраар! — дижир. Сонуургаан кижиге четтирдим, байырлыг менди-чаагай!)

  04.08.2017. Ооржак Ш.Э. 8(923)3858489.

 11. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Экии чорумал-номчукчу! Силер, бо МЕЧИ айында, Чырыткылыг ОТТУУШКУН хүрээзинче угланып алгаш, УЖУР аайы-биле; сагышсырал бачыттарындан (угаан азыышкынындан) арыгланмышаан, арыг Өргүлдерден (ажык-дузалыг ажыл-агыйдан, Тыва ѳг, мал-маган, эт-херексел, хеп-сын, аъш-чем, кат-тооруктан) Суй-Белектеп тургаш, Тыва-Судурлардан сеткилиӊерже киир дыӊнап, чалап алгаш шээжилеп чоруур болзуӊарза, ол тергиин эки Ак-Орук-тур. Ынчангаш, эге ЛАМРИМ (Орук-Декпе) билиглери-биле таныжып оргаш, Будда Бурганныӊ ѳѳредиглерин сактып алгаш, бодап чоруӊар:
  I. «Судурларны Тывалаар» чоруктан тыптыр сес чедиишкин бар:
  1. Будда (Чырык-Угаан) байдалынче дүрген чоошкулай бээр бис.
  2. Муӊ-Буддаларның, Бойду-Садыларның айызын ап эгелээр бис.
  3. Тыва кижи чуртталгадан чуртталгаже амылыгларны камгалаар.
  4. Хоралыг буктар, дайзыннар хора чедирип шыдавас болур.
  5. Угаанның түмберели болгаш багай аажы-чаң эвээжээр.
  6. Хүнден-хүнче Сарыг-Шажын боттандырыы улгадыр.
  7. Өлүм соонда, кудуку ораннарга төрүттүнмес апаар.
  8. Түр-даа, мөңге-даа сорулгаларга бергедээшкин чокка чедип алыр.
  II. «Судурларны Тывалавас» чоруктан тыптыр сес бадыышкын бар:
  1. Будда (Чырык-Угаан) байдалынче чоошкулаары болдунмас.
  2. Муӊ-Буддалар, Бойду-Садылар биске таарзынмастай бээр.
  3. Дараазында чуртталгаларда ёзулуг Башкыга дужары болдунмас.
  4. Хоралыг буктар, дайзыннар чииги-биле хоразын чедириптер.
  5. Угаан караңгылап, экижип чораан аажы-чаңы баскыраар.
  6. Номчукчунуң кел чыткан чедиишкиннери боттанмас болур.
  7. Өлүм соонда, кудуку ораннарже бада бээр.
  8. Түр-даа, мөңге-даа сорулгаларга чедип алыры, берге.
  III. Башкы кижиге «Бүзүрелди» сайзырадырда:
  1. Тыва кижини Будданыӊ боду кылдыр көрүп өөренир. Амылыг бүрүзүнде безин Будда (Чырык-Угаан) бойдузу бар болгай. Ону чүгле, түр када, дүмберел (менээргел) булуттары дуглап алган чоруурундан, кижилер кижисивес болуп чоруур.
  2. «Башкы кижи дээрге Будда-дыр» — деп тускай шынзыдыг бар:
  а) Көөрге бөдүүн кижи ышкаш-даа болза, даштыкы хевиринден меге түңнел үндүрерге, хоржок. Чер кырында чоннарны Буддалар кылдыр көөр болзувусса, мөзү-шынарывыс чүгле экижиир боордам башка, хоразы черле чок болур. Бодувус хоралыг болур болзувусса, өскелер база биске хоралыг апаар. Ынчалза-даа ботта база Будда бойдузун ажыдар ужурлуг бис.
  б) Будда Бурган боду: «Башкыӊ болуп чедип кээримге, ынчан мени танып каар ужурлуг сен!» — деп, шаанда-ла өттүр чугаалап каан болгай. Башкы кижи хептиг болуру албан эвес. Шаанда, Майдыр Бурган, ыът болуп алгаш безин, шавызынга көстүп кээп чораан болгай.
  в) Будданың (Далай-Ламаның) кол сорулгазы – Сарыг-Шажын оруун дириг амылыг бүрүзүнге дорт айтып бээр. Башкы кижиниң сорулгазы – Будданың чүрээнден үнген Алдын-Херел ышкаш, чүдүкчүнү ак орукче үргүлчү угландырып чоруур болур.
  3. Башкы кижиниң четпестерин көрүп кааш, ону улам күштелир бүзүрелче хуулдуруп ѳѳрениңер. Башкы кижи канчаар-даа чаңнаар болза, мугулай угаанга (менээргенир чорукка) удур ажыктыг арга келген кылдыр хүлээп алыр ужурлуг силер.
  4. Ёзулуг Башкы кижиниӊ мага-боду, сөзү, угааны бөдүүн болгаш тускай шынарларлыг болур:
  а) Мага-боду бөдүүн кижи хевирлиг-даа болза, Муӊ-Буддаларның мурнундан бадып келгеш, чер кырынга Буян тарыыр ыдыктыг онаалгалыг болур.
  б) Сөс-домаа бөдүүн-даа болза, бүгүдеге чедингир болгаш билдингир болур.
  в) Угааны билдинмес-даа болза, бүгү чүүлдү өттүр билип чоруур болур.
  IV. Башкы кижиге «Хүндүткелди» сайзырадырда:
  1. Кандыг-даа кижиниң Үндезин Башкызы, Судурларны бодунуӊ дылында номчуп чорууру-биле, Муӊ-Буддалардан артык Буянныг болур.
  2. Амгы үеде, кандыг-даа кижиниң Башкызы, мында бар болганы-биле, 2600 чыл бурунгаар чурттап чораан Будда Шакъя-Муниден-даа артык Буянныг болур.
  3. Чүдүкчүге, Башкы кижиниң Буяны: Эгезинде — Сарыг-Шажын билиглеринге таныштырар, ортузунда — тайылбырлаар, сѳѳлүнде — ак-орукче киире бээр.
  4. Салгакчыга, Башкы кижиниң Буяны: Эгезинде — Сарыг-Шажынчы орукту айтып бээр, ортузунда — боттандырыын шуудадыптар, төнчүзүнде — Будда деңнелинге чедирип каар.
  5. Будда бойзузунга бүзүревес-даа кижилерге, Башкы кижиниң Буяны
  – Амылыглар аас-кежии дээш, хүнүң-не сагыш-човап чоруурунда.
  Дараазында чуртталгаларга хамаарыштыр, кандыг-даа кижилерге, ада-иезинден-даа артык эргим, чоок болур.
  Түңнелинде: «Гуру-Башкым – Шынап-ла Чырыткылыг Будда-дыр силер, Ада-Ие, Күдээ-Келин Бурганнарныӊ төлээзи-дир силер, Эр болгаш кыс чүдүкчүлерниӊ бойдузу-дур силер, Сарыг шажын өөредииниң камгалакчы доскуулу-дур силер. Бо үеден тура эгелээштиң, чырыткылыг угаанга четпээн шаамда, чаңгыс борбак чаглаам-дыр силер. Дилеп тур мен, чуртталгадан чуртталгаже камгалаңар!» — деп үргүлчү бодап чоруур ужурлуг бис. Ынчан бо чуртталгавыс ЭРТИНЕЛИГ (утка-шынарлыг) болур болгаш келир назыда Башкыӊар соо-биле, амылыглар аас-кежии дээш, Судурларны Тывалап номчуур, Буян-Кежикти сайзырадып чоруур, салым-чаяанныг кижи болуп тѳрүттүнер ужурлуг силер. Ол дээрге-ле, ёзулуг шын Ак-Орук ол-дур. Кандыг-даа буянныг үүле бүдүрерде, Тыва чон шаандан тура: Далайга — Дамды дуза! — дээр болгай, Судурларны 2000 чылдан тура Тывалап эгелээн Буянныг ажылывыска Ачы-Буян шилчидер болзуӊарза — Чорууӊар чогузун, Аас-Кежииӊер улгадып чорзун! Сонуургаан кижиге четтирдим, байырлыг менди-чаагай!
  Автору: Ооржак Эмей-Оглу Шолбан.
  Харылзажыр 900-түг дугаары: 89232677566.
  (((СРОЧНО! Продаётся готовый участок в Куране, за 300 тысяч рублей. В наличии есть летний и зимний два домика, баня, колодец, огород: 89233858489)))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставьте свою историю
Она появится сразу после проверки администратором