Подслушано по городам
Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Дорогие друзья! Очередной осенний приезд Достопочтимого Геше Джампа Тинлея в Туву, с 18-го по 23-го Сентября, вновь озарила сердца людей, странствующих в поисках счастья. На этот раз Учитель коротко и ясно передал Байкальские лекции о Шаматхе и Мудрости. После Байкальских семинаров, когда я недавно приехал в Туву, численность молодых последователей здравого смысла и интересующих буддийскую философию заметно возрастает. Во время лекций, в фое лекционного зала, мною был развешан Алфавит-Пробуждение из 108 знаков и букв Будды, как результат медитации на ЛАМРИМ. Благодаря Учителю, это был результат моей пятнадцатилетней работы над собой. Учитель также посетил Тувинский Государственный Университет, где молодёжь очередной раз организовали горячий диспут между командами ТГУ и Пед колледжа РТ на тему «Что такое ЛЮБОВЬ?» и как различить привязанность от чистой любви? Все присутствующие горячо высказывали свою точку зрения и были в восторге, когда услышали из уст Учителя, что можно постепенно любить чище, уменьшая грубые привязанности и преодолевая свои недостатки. Хотя некоторые случайно попадают на лекции Учителя с сомнениями, а многие старые слушатели хотят услышать снова одни и те же наставлении, каждый раз Учитель для всех открывает новые просторы для духовного совершенства. Многие жители из отдалённых районов приехали на Учение Будды и затем, чтобы пригласить Учителя в свой район (кожуун). На этот раз Учитель согласился посетить самый отдалённый к западу Бай-Тайгинский район. Народ был битком забит во дворце культуры посёлка Тээли, чтобы получить Благословение Белой Тары. Драгоценный Учитель, также передал населению Бай-Тайгинского кожууна, благословение на чтение ежедневной молитвы на родном Тувинском языке. И с каждым разом я восхищаюсь простотой и доступностью Учения Будды для украшения собственного ума. Также разрешите от имени КМБРО Манджушри в Туве (г.Кызыл, ул. Рабочая-97), выразить огромную благодарность организаторам и администрации Бай-Тайгинского кожууна, за тёплый приём гостей и за хорошее проведение мероприятия Учения Будды. Да пребудет благо в России и во всём мире на долгие времена!

Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Комментарии Коммент. 6 Вернуться назад Назад

6 комментариев на «“Дорогие друзья!”»

 1. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Экии Өңнvк! Бо хvн дыка солун саналдарны номчудум. Бо чагаамны, болдунар шаа-биле, улаштыр Тывада ДРУЗЬЯЛАРЖЕ (группаларже) дамчыдып бериңерем.Чай чок хире болзуңарза, ажырбас че! Эки чоруур силер — Эки хvнзээр силер! (((Экии Башкы! Сарыг-Шажын-биле акшаны холуурга болур бе? Акшасыравайн, анаа халас буян болур кылдыр, Тыва-Судурну (национальный проектини) номчуп, тайылбырлап, анаа ажылдап чоруңар акым! Ынчан чоннуң хvндvткели, чайгаар чедип келир!» — диген уткалыг саналдарга дыка-ла таарзынып, чөшпээрежир-дир мен, четтирдим дуңмаларым! Маа хамаарыштыр бир бодал бар: Тыва-Акша vнези-биле Тыва-Кижи бодалы (миллиардная идея) аразында улуг ылгал чок, угаанның деннелинден хамааржыр чvvлдер-дир. Шупту чvvлдер бо делегейде өй-тап тускай хемчээлдиг болгай: 1) Чурт бvрvзv налогтуг, 2) Cистема бvрvзv иштики корум-чурумнгуг, 3) Чvдvлгелер Vш-Эртинелерлиг (Угаанныг Чырык-Баштыг кижилиг, Судур-Библиялыг, янзы-бvрv эки-даа, багай-даа Салгакчыларлыг) болур, ону билир болгай силер. Тыва домак: «Халас кежик — Кежик болбас!» — дээр болгай. Бо эртип турар шагывыс безин анаа халас эртип тур шээй, акшалыг-даа акша чок-даа чордувуста. Акша агымын, чугле угаанныг кижилер (валютный рынокта брокерлер-трейдерлер, бодал-идея ээлери миллионерлер, чугээр ажылдыг даргалар-депудаттар, ажылчын-ажылдакчылар, сайгарлыкчы-садыгжылар, пенсия-пособиелиг улус) таарыштырып шыдаар vе-дир бо. Ол дээрге анаа бис ышкаш угаанныг, дыл-домактыг, мага-боттуг кижилер шээй. Чvгле олар шын боданып (бодалынга чvдvп, сорулгазынга бердинип) чоруур чонувус-тур. Ам Тыва-Акша vнези (угаанывыс деңнели) чуге тускай хvндvткелди делегей кырынга чедип ап болбас ужурлуг чvвел? Мону ам дораан сайгарып шыдавас-даа болзувусса, дөмей-ле vе-шагның байдалы ынчаар негеп тур шээй. ТЫВА БОДАЛ (медитация-даяан-идея-система-сайгарлыг-ужур-чанчыл-боттандырыг) чок болуп алгаш, чежеге чедир диленип, чегдинип, баъш аарыы эдип чоруур ужурлуг улус бис? Ынчангаш, бодум кымдан-даа (%) негевес мен. Ону берип шыдаар салгакчылар — БЕРИП чорзун. Сагып шыдавас кижи — САГЫВАЗЫН, ажырбас! Чырык угаанныг Кvрv-Башкы-даа кижи, угааны багай кажар-даа кижи, чондан акша чыгбазын, марафоннар эртирбезин. Тыва-Кижи боду, vезин шуут халас база чарывайн (4%-зунга) доктаап чанчыгып алзын. Сарыг-Шажында, Гуру-Башкы деп киживис, чуртталгадан чуртталгаже салгакчызын эдертип чоруур болгай. Мен бодум база, Саазын-Ламалардан, Тыва-Судурдан, кирип келген чон буянын (акшазын) чыггаш, 4%-дан эвээжетпейн, Гуру-Башкымче чортуп чор мен, кижи ядарай бербес-даа чvве-дир, харын-даа сеткилге эргим болгаш солун боор. Сарыг-Шажын оруунче шилчидип чоруур 4%-уум, кандыг-даа кредит төлээринден канчап-даа дээре чvве-дир. Ам бо хvн, мугулай кээргенчиг чонувус, бир Лама хептиг Башкыга кирип аар. Оон оозу, бир хvн эзирик көстvптерге, чараштыр көстvр хам-ламаже чоруп каар болгайлар. Азы бир ээремчик дузаанче (Сетевой-Компанияже) хептелип кире бергеш, оон эртен база бир кижи чалаан дузакче (офисче) чоруп каарлар болгай. Политикада база ындыг болгай бис. Vези кээрге, кымны-даа болза эрги хоойлуга чагыртып алгаш, солуп кааптар бис. Сарыг-Шажынчы Далай-Башкывыс, салгакчылары (картап төрvттvнген РИНПОЧЕЛЕР) солуттунмас болгай. Шак ол ышкаш, Лама биле Хаан чаңгыс Кvрv-Башкы (два в одном) болуп алгаш, бодунуң сагылга-чурумун сагыыр ужурлуг чуве диин. Мен чугле өйлеп каан Тыва БОДАЛ (нормированный национальный проект) чогаадып vндvрvпкеш, акшасыраан атка четтим. Солун-на диспут-сайгарылга чогудуп алдывыс. Ам улаштыр бир бодалдан тодаргайы-биле илередип каайн, сактып ал: ЕСЛИ КТО-ТО ТЕБЯ ЗАПРЕЩАЕТ, ЗНАЧИТ он САМ В НЁМ скрыто НУЖДАЕТСЯ. Люди открыто никогда не скажут, что стабильный ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, это успех ТВОЕГО ТРУДА (жизненного опыта), На возьми! — дивес болгай. Тывалап бижиир болза: БИР ЭВЕС СЕНИ таарыштырып, ХОРУП ТУРАР БОЛЗА, ол кижи, ИШТИНДЕ БОДУ ОЛ ЧVVЛГЕ ЧЕДИНМЕЙН, боду чедип алыксап чоруур байдал-дыр. Сенден Чаа Бодал-Идеяны дыңнап алган кижи, кажанда-даа, сеткилинден: Бо БОДАЛ (акша агымы) — сээң бодуңнуң ажылыңның чедиишкини-дир (чурттап эрткен арга-дуржулгаң-дыр) Ону боттандыр! — дивес болгай. Ол дээрге, коммунизм соонда артып каан ядыы чорук-тур. Ылаңгыя Тывада болгаш Россияда тыка нептерээн аарыг-дыр! Шын ийик бе? Кайывыс-даа, ашкасыравайн чоруур байдалды таарыштыр ойнап-даа чоруур болзувусса, иштивисте дөмей-ле: МЭЭ, МАНИ-МАНИ ТУРГАН БОЛЗА. Бо кижи менден артык бай (УГААНЫГ) болбаан болза, улузум мени ам-даа азыраан болза, даргам мени мактаан болза, эштерим мени бактаваан болза, дайзыннарым мээ чашпаалай берген болза….. — дээр тариналарга тыка-ла ынак чоп бис. Ону албан-биле кымга-даа өөреткен херээ чок. Ол угланыышкынны, силерге, шээжилетпеске-даа, оттуп келгеш-ле хирлиг угаан ол-ла тариналарны картаптап чоруур болгай. Ол-дур частырыыңар! Ынчангаш мени буруудатпайн көрvңер, халас черле боданмас мен, бодум ышкаш Тыва-Кижилерге база, халас ажылдаарын сvмелевес мен. Хvн чурумун арыг сагыыр ужурлуг Саазын-Ламалардан (авторский ажылымдан, адаанда файл-документилерден) номчуп ап болур силер! Дыштанырда харын, чалаан чонумга ба?6?

 2. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Хvндvлvг Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик чоннары! Сентябрь 21-де, Тээлиниң культура одаанга, Ак Тарийги Бурганның айыс авыралын алган чvдvкчvлерниң дилээ-биле болгаш моорлап кээп чораан Чvс-Хvндvлvг Геше Джампа Тилей деп Кvрv-Башкымның меңээ даандырып тургаш онаап чорааны-биле, Тыва дыл кырында кыска болгаш долу Сарыг-Шажын өөредиин силерниң чонуңарга дамчыдып бээрин чөшпээреп көрvңер! Саазын-Ламаларны (файл-документилерни, авторский ажылымны), монуун ушта парладып тургаш чалап алыр улус, «Ыдыктыг Vжvк-Бижикке» камныг-хумагалыг болгаш арыг-силиг болурун дилеп каайн. Дараазында айда, Будданың бо Сарыг-Шажын өөредии, кайы кожууннарже дамчыыр ужурлугул? Силер ону, чурум ёзугаар Саазын-Ламалардан (график-план-таблица-прогграммадан) номчуп алгаш, ол кожууннуң чурттакчы чонунче дамчыдып, харыысалганы хvлээндирер ужурлуг силер! Бо чылын, бо кvзvн болдунмас болза, келир чылгы графикче киирер апаар бис. Номчуп-танышкан кижи бvрvзv, бо айтырыгны шиитпирлежип, араңарда дvрген сvмележип көөрүн, дилеп каайн! Ылаңгыя Гуру-Башкымны Бай-Тайгаже чалап шыдапкан салгакчылары болур Сайлык биле Саида сугларның төрел-аймаа, Бай-Тайганың суму чагыргазы, идекпейжи чоннуң төлээлери болгаш Тыва-Судур деткикчилери, силерге даандырып тургаш онаап каайн: Бо Октябрь айда, бо Саазын-Ламаларны (авторский файл-документилерни) чvгле Бай-Тайга биле Барыын-Хемчик чоннарынга (ДРУЗЬЯЛАРЖЕ, ГРУППАЛАРЖЕ) бо хевээр дамчыдар болзуңарза, тергиин эки Буян-Кежик болур! Мооң-биле, номчуп-танышканыңар дээш улуу-биле өөрvп-четтирдим. Буруудатпайн көрvңер, эртенги хvннерде ужурашкыжеге чедир, Байырлыг Менди-Чаагай! Хvндvткел-биле Кызылда «МАНДЖУШРИ» аттыг Сарыг-Шажын төвvнvң оралакчызы: Ооржак Эмей-Оглу Шолбан.

 3. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Экии Башкы! Кайы-хире тур силер…силерге ном номчудуп аар дээш барып чадап туруп бердим,Самагалтай барзымза чедер мен
  21:52:14
  Шолбан
  Экии шавы чvдvкчvм! Четтирдим, эки тур мен уруум! Ам чугле аъш-чем чок элээн болу бердим, улус-даа келбес Самагалдайда торелдерим-даа келбес. Оларже баргаш чемненип алыр дээримге, хурээ ээн, шоочазын уреп каапкан, номчаан боор силер, Самагалдай хурээзинин vптекчилери ам-даа тывылбаан, билдинмес болуп артып каан болгай! Чугле кудукче кылаштааш суг узуп алгаш суг хайындырып ор мен. Самагалдай чонундан дилениринден база чогелим тоне берди. Чугле мында эвес, шупту район-кожууннарда улустун угааны чай чок, кузелдер ортемчейинде дvлдvне берген чорда, оларны чартыктырарга хорадаар чоржук. Чугле Тывада эвес кайда-даа амылыгларга даап-бодап алган аас-кежик херек болгай. Ам канчаар, анаа номчуттунуп каап, парланып каап, бичии хvлvмхзvрvп каап (домей-ле оске аргалыг орук бар эвес), телефонга улус айтырыын салырга анаа халас харыылап берип каап ор-ла мен! Ам канчаар кээргенчиг чонувусту, мугулай-харам-даа болза кvжvр амытаннарны бактаар эвес, мактаар эвес! Силер-ле эки чорзунарза мен-даа ажырбас!))))))) Бо хvн бо СМСти чонун-биле (группалар-биле, эш оор-биле улежип корем, болдунар шаа-биле, канчап билир оода чангыс консерва ортээ чортуптар, дамчыдыптар ак сеткилдиг буянныг кижи тыпты бээрин. Ол кижиге Чурек-Судурун Тывалап номчааш, ол СУДУР-биле Алдын-Херел судурун (Будданын 108 сериялыг чуртталгазын) Будданын мурнундан, Суй-Белээм кылдыр дамчыдып бээйн! Бажын одура соп каан Будда Бурганнын мурнундан чортуп орар бо СМС-теримни, авторский файл-документилерни ИНТЕРНЕТ Кvскелери дойлаарлар яаан, ажырбас! Инек, Пар, Тоолай суглар Хаванга чедир шупту четтирип алзыннар, Будда биле менээ олардан чvv-даа херек чок, домейле оон БЕРГЕН БИС, ХАРЫЫЗЫНГА ЧУНУ-ДАА АЛБААН БИС! — дээр болгайлар. Ынчалгаш, Чорбас Тыва Башкыны мени, анаа сактып келгенин дээш безин ЧЕТТИРДИМ. Буруудатпас сен аа, Байырлыг менди-чаагай!!)))))))

 4. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Кежээ (23:30-де) удуур бертинде, Буян-Кежиин улгатырар Өргvл-Чалбарыы.
  1) Бо хvнзедир чыып алган Буян-Кежиим
  Өргvп орар сеткилимниң чалымы-дыр.
  Ораннарда амылыглар дөгерези
  Өөрv чvткvп, човулаңдан хосталзыннар!
  2) Муңчулгаштың тояап чоруур чорумалдар
  Сагыжындан кадык болу бергижеге
  Эм-дом биле эмчизи бооп хуулуп алгаш
  Сагыш-човап чанын орта саадап берейн.
  3) Аштап-сускаан амылыгның човулаңын
  Чавылдырар чеми биле сускуну боойн.
  Аш-чут бvргээн кальпаларның vезинде
  Арбын аъш-чем болуп алгаш сөңнеттинейн.
  4) Тvреп чоруур ядыыларга vш ал-бодум
  Төнмес, катпас курлавырлар байлаа болзун.
  Чонум чvнv хереглээр-дир оозу болуп
  Олча ышкаш орук санай манап чорууйн.
  5) Бvгv Төрел-Аймактарның шуптузунга
  Чедиштирген эдим, малым, мага-бодум
  Vш vеде чыып чораан Буян-Кежиим
  Хензиг-даа бол харамнанмайн өргvп чорууйн!
  6) Чыргал дээрге меге чvvлден ойталааштың
  Тываажаңче углап чоруур сорулга-дыр.
  Бvгv чvvлден чарлып чоруур байдал келзе
  Бvгvдеге делегейим чедиштирейн.
  7) Дайзыннарым өөрvшкvлvг чоруур кылдыр
  Ал-бодумну оларымга өргvпкен мен.
  Дорамчылап, эттеп-соп-даа, өлургеш-даа
  Дора дизе чvзvн-даа бол бvдvрзvннер.
  8) Мээң мага-бодум-биле ойнап болур.
  Кочу-шоотче кайнаар-даа бол vндvрзvннер.
  Мээң маңаа хамаарылгам көңгvc куруг
  Бодумну шуут шагда-ла наар өргvпкен мен.
  9) Канчаар кvзээр шак-ла ынчаар эдилезин,
  Чvгле хора чогум-биле кем чок болуйн.
  Кажан шагда кайызы-даа көрнvп келзе
  Чvгле байдал ажык чок бооп эртпес болзун.
  10) Ырак-чооктан чедип келир чорумалга
  Кылыктаныр багай бодал тыптып болур.
  Хорадавайн, кvзелдерин хандырыптар,
  Чорук-херээн чогутчуп бээр сылдаа болуйн.
  11) Оттуушкунга чедип алыр ховар «Кежик»
  Мени куду көрvп чораан улузумга,
  Орталанмаан, өжээн-килең долганнарга,
  Мени бастып чорааннарга дvжер болзун.
  12) Тояап, азып чоруурларга vдекчилээйн.
  Өргээзи чок хоначага өргээ болуйн.
  Ол чарыкче кежип аарын кvзээннерге —
  Ковvрvv боойн, хемези боойн, салы болуйн.
  13) Кургаг черже чvткээн кижээ ортулук боойн.
  Чырык черни дилээннерге чырыткы боойн.
  Могап шылай бергеннерге дөжек болуйн.
  Дуза дилеп келгеннерниң кулу болуйн.
  14) Vн бvдvрер эртине бооп, сава болуп,
  «Бvдvрvкчv тарина» деп олча болуйн.
  Кvзелдерни боттандырар ыяш болуп,
  Бvгvденин элбек сvткvр инээ болуйн.
  15) Делегейни дола берген амылыглар
  Оожургал чыргалынга чедип алзын!
  Эдилеп боор бvдvмчелиг өнъчvзv дег
  Он чvктерге чуртталганың өзээ болуйн!
  16) Ыракшылдыг калбак делгем чаттылганда,
  Тыва чонум амыдырап чоруур шагда,
  Чуртталгадан чуртталгаже каттыжып ааш,
  Чуруму чок дvмбей чоруун чавылдырайн!

 5. Шолбан Ооржак Шолбан Ооржак:

  Ам бир айтырыг бар ийин акым, болур бе?
  17:11:52
  Чаа
  17:13:12
  1. Бо буддистер бистер чуге чангыс аай эвес улус бис, камбы-лама эргенлелинде чуге таптыг кижи чогул? Караларда болза верховный муфтий дээн ышкаш аан акым? 2. Оон Буряттар, Калмыктар, бистер Тывалар то-быдарай чалбарып чудуп чоруп турар бис аан. Чуге ындыгыл?
  17:35:01
  База эки айтырыг-дыр! Бужартаашкын уезинде чурттап чоруур болгаш, Камбы-Ламалар чудун, Куруне хоозуралын коруп чор бис ие; 1) Тыва дылы-биле номчувас, 2) Тибеттеп хамнаар, 3) Куруне билиин (полит образованиени) чонга айтып бербес. 4) Арыг Лама сагылы база чок кээргенчиг оолдар шээй. Ам канчаар, хире-шаа биле кайзы-даа ат-алдарны астып-даа алгаш болза ынаар таарыштырып бораланып чорзуннар, чоор силер. Чок-чак дээр эвес, чон оларны азырап каар, ажырбас. Домей-ле оске аргавыс бар эвес, чоктан дээре чуртталга шээй домей-ле! Бистен дуза дилеп корнуп келбээн шаанда, бис оларга дузалап-даа шыдавас бис, чуну-даа сумелеп шыдавас бис. Чугле оларнын баарынга тейлээр бис, хvнvлээр бис, бараан болур бис, ол-ла! Чазак даргалары база-ла ындыг кээргенчиг улус шээй, чонга Тыва-Судур шээжилетпес. Шаанда, НОЯН кижи, иштинде арыг ЛАМА болурда, даштындан Улуг Куруне Баштынчызы болуп чораан болгай, 8-10 дылдарны билир, Сарыг-Шажынчы сагылдарын арыг эдилеп чораан. Ам база, кым-даа болза Дээди Кvрv-Башкызынын дузазы-биле Будда болу берип болур уе чедип келген шээй, кижинин боду-ла шыдаар болза. Чугле Кvрv-Башкы кижи сонгуттурбас (социал выбор турбас) ужурлуг, Будда Далай-Лама ышкаш катап торуттунгеш чурттун баштаар ужурлуг. Дээрги Агарты-Хааннын овуру ышкаш болур ужурлуг (Амыр-Санаа, Субедей, Самбажык, Буян-Бадыргы ышкаш) Амгы Камбы биле амгы Даргавыс дээрге ле ийи башталы берген шулбус ышкаш социализм артынчыларын эдилеп чоруур байдалда улус шээй. Оларнын боттарында буруу шуут чок, Олар бо хунгу байдалдын чемижи (жертвозу) болурда соолгу буянын чарыгдап чоруур кээргенчиг эрлер шээй дунмай. Ону 64-72 дугаар Саазын-Ламаларда илередип каан мен. Сонуургап чор харын, эки айтырыг-дыр, четтирдим!
  17:39:35
  Ийи дугаар айтырыым кандыгыл акым?
  17:43:21
  Аа ие, бистер кайывыс-даа Сарыг-Шажынчы чурттарда болгай бис, чугле дылдарывыс ангы. Олар (Буряттар-биле Калмыктар) база бо хvнгv Тыва-Судурум ышкаш бодунун дылынче Сарыг-Шажынны очулдуруп алгаш Курунезин тургузуп ап чаартынып чоруп орарлар. Бо Саазын-Ламаларны сагып чурттай бээринге-ле сээн база салгакчыларын тургустунуп кээр ажырбас, дунмай…. Чаа Буруулуг болдум, Байырлыг!

 6. Иван Иванович Иван Иванович:

  http://vk.com/club141641488 вступайте земляки пригласите друзей знакомых, спасибо заранее!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставьте свою историю
Она появится сразу после проверки администратором